Adja meg adatvédelmi beállításait

Marketing

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többet


Visszavonás

Az alábbi linken: Adatvédelmi beállítások bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, mely módosítás a visszavonástól lép hatályba. További információért kattintson az alábbi linkre: Cookie tájékoztató / céges információk.

Itt módosíthatja az adatvédelmi beállításait

Összes cookie letiltása: Amennyiben szeretné letiltani az összes cookie-t, kérjük nyissa meg böngészője beállításait, majd tiltsa le a cookie-k használatát. Kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők.

Kérjük a jelölőnégyzetbe kattintva adja meg nekünk hozzájárulását vagy vonja vissza azt.

A weboldal funkcionalitási, kényelmi és statisztikai célokból cookie-kat használ. Azok a cookie-k és nyomkövető mechanizmusok, melyek tehcnikailag nem feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Ezek csak akkor használhatók, ha Ön előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többet
További információért kattintson az alábbi linkre: Cookie tájékoztató / céges információk.

2024. szeptemberében a program újraindul.
Ha viszont már most szeretnél gyakornok lenni nálunk, küldd el önéletrajzodat és/vagy portfóliódat a lenti űrlap kitöltésével!

Dentsu Digital Open és gyakornoki jelentkezési program adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2024. 05. 21.

Jelen tájékoztató a dentsu Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) és a Dentsu Hungary cégcsoportba tartozó, azonos székhelyen fellelhető további társaságok, a CARAT Hungary 21. Média Kft., illetve a Dentsu Creative Hungary Zrt. (a továbbiakban a cégcsoportba tartozó cégek együttesen, mint Dentsu) által közösen megrendezett 2024. évi Digital Open programhoz (a továbbiakban: Digital Open) kapcsolódóan, valamint az ehhez és a felületen lehetséges állandó nyitott gyakornoki pozióciókra a jelentkezők (a továbbiakban: Jelentkező) és a Digital Open programba meghívást nyert résztvevők (a továbbiakban: Résztvevő; ahol a tájékoztató Jelentkezőt említ ez alatt a Résztvevőt is érteni kell) által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazza.

A Jelentkező a Digital Opennel és a nyitott gyakornoki pozíciókkal kapcsolatban megadott személyes adatait a Dentsu csoport közös adatkezelőként kezeli a jelen tájékoztatóban megadott célokból, illetve jogalap szerint, a meghatározott időtartamban. Amennyiben a Jelentkező személyes adatait a Dentsu csoport az itt meghatározott célokon kívüli célból kívánja felhasználni, úgy a más célú adatkezelés megkezdése előtt erről minden esetben tájékoztatja a Jelentkezőt.

Felhívjuk a Jelentkező figyelmét, hogy amennyiben személyes adatát a hozzájárulása alapján kezeljük, úgy hozzájárulását jogosult bármikor visszavonni, ez esetben azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonásáig tartó adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk továbbá a Jelentkező figyelmét, hogy a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása a Digital Openből történő kizárásával, vagy a gyakornoki pozíció megszerzése jogának elvesztésével járhat, tekintettel arra, hogy a Jelentkező beazonosítása a Digital Open-en történő részvételéhez, a Résztvevő tanulmányi adatai pedig a gyakornoki pozíció felajánlásának feltétele.

1. A JELENTKEZŐVEL KAPCSOLATBAN A DENTSU ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, VALAMINT IDŐTARTAMA

Személyes adatok kategóriái: Név
Adatkezelés célja: Jelentkezők beazonosítása
Adatkezelés jogalapja: Digital Open programban történő részvétel, valamint nyitott gyakornoki pozíciókkal kapcsolatos megkeresések biztosítása (GDPR 6. cikk (1) b))
Adatkezelés időtartama: A Digital Open programba meghívott Résztvevők esetében a program lezárását követő legfeljebb 1 év, a kizárólag gyakornoki pozícióval kapcsolatos értesítések céljából jelentkezők esetében a Digital Open program kezdetét követően azonnal, míg azon Jelentkezők adatait, akik nem kaptak meghívást a programba a program kezdetét követő 1 hónapon belül töröljük

Személyes adatok kategóriái: Tanulmányi adatok, korábbi munkatapasztalat, nyelvtudás, motiváció, amennyiben Jelentkező az önéletrajzát megadja, úgy ennek teljes adattartalma
Adatkezelés célja: Jelentkező Digital Open programra vagy gyakornoki pozícióra történő kiválasztása
Adatkezelés jogalapja: Jelentkező hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: A Digital Open programba meghívott Résztvevők esetében a program lezárását követő legfeljebb 1 év, a kizárólag gyakornoki pozícióval kapcsolatos értesítések céljából jelentkezők esetében a Digital Open program kezdetét követően azonnal, míg azon Jelentkezők adatait, akik nem kaptak meghívást a programba a program kezdetét követő 1 hónapon belül töröljük

Személyes adatok kategóriái: Név, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés célja: Jelentkezőkkel történő kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Jelentkező hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: A Digital Open programba meghívott Résztvevők esetében a program lezárását követő legfeljebb 1 év, a kizárólag gyakornoki pozícióval kapcsolatos értesítések céljából jelentkezők esetében a Digital Open program kezdetét követően azonnal, míg azon Jelentkezők adatait, akik nem kaptak meghívást a programba a program kezdetét követő 1 hónapon belül töröljük

Személyes adatok kategóriái: Név, program végén tett felmérés és eredménye
Adatkezelés célja: Résztvevő teljesítményének értékelése
Adatkezelés jogalapja: Digital Open programban történő részvétel biztosítása (GDPR 6. cikk (1) b))
Adatkezelés időtartama: Digital Open program lezárását követő legfeljebb 1 év

Személyes adatok kategóriái: Név, program végén tett felmérés eredménye
Adatkezelés célja: Résztvevő részére gyakornoki pozíció felajánlása
Adatkezelés jogalapja: Résztvevő hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: Digital Open program lezárását követő legfeljebb 1 év

Tájékoztatjuk a Jelentkezőt, hogy önéletrajza gyakornoki pozíció felajánlása céljából történő megadása esetén a Dentsu mindekor hatályos Pályázó, Jelentkező jelöltre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója hatálya alá is kerül, amely tájékoztató az alábbi oldalon megismerhető: https://www.dentsu.com/hu/hu/jogi-tudnivalok/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztato-jelentkezok-munkavallalok-kilepok-reszere

2. Adattovábbítás

A Dentsu a Jelentkező által megadott adatokat csak a preambulum első bekezdésében megjelölt cégcsoportján belül osztja meg, azt harmadik személy részére nem továbbítja.

A digitalopen.dentsu.hu weboldal üzemeltetője a dentsu Hungary Kft.

A Jelentkező által megadott személyes adatokat elsősorban a Dentsu HR csoportja kezeli.

3. Jelentkező személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogai

a) Hozzáférés joga: A Jelentkező jogosult arra, hogy a Dentsu-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben személyes adatainak kezelése folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a vele kapcsolatos adatkezelésről, ideértve a vele kapcsolatban kezelt személyes adatok kategóriáit is.

b) Helyesbítéshez való jog: Jelentkező jogosult arra, hogy kérje a Dentsu-tól, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Jelentkező jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Jelentkező a Digital Openben történő részvétel, a vele történő folyamatos kapcsolattartás biztosítása érdekében nemcsak jogosult, hanem köteles is személyazonosító adataiban bekövetkezett változáskat Dentsu részére indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a változástól számított 8 napon belül bejelenteni. A Dentsu a késedelmes bejelentésből származó vagy pontatlan személyes adatok miatt felmerülő károkért felelősséget nem vállal.

c) Törléshez való jog: A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Dentsu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Dentsu ezt a kérést abban az esetben teljesítheti, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. A Jelentkezőre vonatkozó személyes adat törlését végre kell hajtani akkor is, ha a Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Dentsu vagy harmadik személy részéről fennálló, elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. A személyes adatokat a Dentsu köteles törölni akkor is, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy a személyes adatokat a Dentsu-ra alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Felhívjuk a Jelentkező figyelmét, hogy személyes adatot abban az esetben nem lehet törölni, ha az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme miatt szükséges.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: A Jelentkező jogosult arra, hogy kérésére a Dentsu korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Dentsu ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, így törlésnek lenne helye, de ezt a Jelentkező ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben a Dentsu-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha a Jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Dentsu adatkezeléshez kapcsolódó jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező jogos indokaival szemben.

e) Adathordozhatósághoz való jog: A Jelentkező jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Dentsu rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

f) Tiltakozáshoz való jog: A Jelentkező jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben a Dentsu a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Dentsu bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Jelentkező jogai gyakorlását a Dentsu-hoz postai vagy e-mail útján eljutatott írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. A Dentsu-t a közös adatkezelés kapcsán a dentsu Hungary Kft. képviseli.

A dentsu Hungary Kft. elérhetőségei:

Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Adatkezelés tárgyában illetékes kapcsolattartó személy: Pőcze Éva
Telefonszám: +36 1 411 2200
E-mail: privacy.hungary@dentsu.com

A Dentsu adatvédelmi tisztviselője:
Garreth Cameron
E-mail: dpo@dentsu.com
Cím: Data Protection Officer, Dentsu, székhely: Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF
Telefon: +44 0 207 070 7700

A Dentsu a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelentkezőt az annak nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Dentsu a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelentkezőt. A kérelem alapján a Dentsu intézkedése díjmentes. Ha a Jelentkező kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Dentsu, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha a Dentsu nem tesz intézkedéseket a Jelentkező kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelentkezőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Jelentkező panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Jelentkező nem várt halála esetére a Jelentkezőt az életében megillető jogait a halálát követő öt éven belül a Jelentkező által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a Dentsu-nál tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Amennyiben Jelentkező élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az Jelentkező életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Jelentkező halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni a Jelentkező halálát követő öt éven belül. A Jelentkező jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

A Jelentkező jogait halála esetén Jelentkező helyett érvényesítő személy a Jelentkező halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat

A Jelentkező a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu, a továbbiakban: NAIH) vizsgálatát kezdeményezheti a Dentsu intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha a Dentsu a Jelentkezőt az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő tényekkel kapcsolatban nem, vagy nem a GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatta, illetve, ha a Jelentkező jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A vizsgálat kezdeményezhető abban az esetben is, ha a Jelentkező megítélése szerint személyes adatainak kezelése során a Dentsu, illetve az Dentsu által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

A Jelentkező a Dentsu, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Dentsu, illetve a Dentsu által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert ez esetben a Jelentkező a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

5. Záró rendelkezések

A Dentsu fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót Jelentkezők tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított tájékoztatót a Dentsu a digitalopen.dentsu.hu weboldalon, annak hatálybalépése előtt közzéteszi.

Budapest, 2024.05.21.

dentsu Hungary Kft.

A Dentsu csoport, mint közös adatkezelő képviselője